Vzory potlače na CD podľa vysokých škôl


Vzory potlače na CD podľa vysokých škôl

tomenu
Kvalita výslednej potlače

Banská Bystrica

Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Fakulta dramatických umení
 • Fakulta múzických umení
 • Fakulta výtvarných umení
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta zdravotníctva SZU

Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica CD s logom 

Bratislava

Akadémia Policajného zboru v Bratislave CD s logom

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií


Bratislavská vysoká škola práva Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Fakulta hospodárskej informatiky CD s logom 
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu CD s logom
 • Národohospodárska fakulta CD s logom 
 • Obchodná fakulta CD s logom
 • Podnikovohospodárska fakulta (so sídlom v Košiciach)
Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita
 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií CD s logom
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií CD s logom
 • Fakulta zdravotníctva (so sídlom v Banskej Bystrici) CD s logom 
Univerzita Komenského v Bratislave
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta CD s logom La
 • Fakulta managementu CD s logom La 
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky CD s logom La
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • Fakulta telesnej výchovy a športu CD s logom La 
 • Farmaceutická fakulta CD s logom La 
 • Filozofická fakulta CD s logom La 
 • Jesseniova lekárska fakulta (so sídlom v Martine) CD s logom La 
 • Lekárska fakulta CD s logom La 
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola múzických umení
 • Divadelná fakulta
 • Filmová a televízna fakulta
 • Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava (Nové Zámky)

Dubnica nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom CD s logom 

Komárno

Univerzita J. Selyeho
 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta reformovanej teológie

Košice

Technická univerzita v Košiciach
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta umení
 • Fakulta výrobných technológií (so sídlom v Prešove)
 • Hutnícka fakulta
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Fakulta verejnej správy
 • Filozofická fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Martin

Jesseniova lekárska fakulta UK

Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
 • Technická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Nové Zámky

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava VŠ ZaSP sv. Alžbety

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove
 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníctva
 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolická teologická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Sloviakia v Prešove

Ružomberok

Katolícka univerzita v Ružomberku

Skalica

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Sládkovičovo

Vysoká škola v Sládkovičove
 • Fakulta práva Janka Jesenského
 • Fakulta sociálnych štúdií

Trenčín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Fakulta mechatroniky
 • Fakulta priemyselných technológií
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Fakulta špeciálnej techniky
 • Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Trnava

Trnavská univerzita v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Fakulta masmediálnej komunikácie
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch

Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene
 • Drevárska fakulta
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky
 • Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky
 • Lesnícka fakulta

Žilina

Žilinská univerzita v Žiline
 • Elektrotechnická fakulta
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Fakulta špeciálneho inžinierstva
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

Brno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Divadelní fakulta CD s logom
Univerzita obrany
 • Fakulta ekonomiky a managementu

Nitra

                                    Súkromná stredná škola Animus CD s logom La