Prílohy do triednych kníh

Ak nemáte vytvorený vlastný vzor prílohy, ktorú chcete dať do triednej knihy, môžete si vybrať z týchto. Do objednávky v kolonke Poznámky napíšte iba objednávacie číslo prílohy (príloh) v poradí ako majú ísť za sebou napr.: 154, 155, 160, 167
Ak chcete viac rovnakých príloh za sebou alebo opakovať v ďalšej pozícií tak opakujte číslo: 155, 166, 166, 153, 154,163,163,163,163,156

153  Záznamy o akciách poriadaných s triedou   obr.
154  Dochádzka v školskom roku 2018/2019 mesačné sledovanie, Záznam o triednych ZRŠ   obr.
155  Inventár učebne 2018/2019   obr.
156  Záznam o kontrole triednej knihy v školskom roku 2018/2019   obr.
157  Záznam o kontrole triednej knihy   obr.
158  Záznam o kontrole triednej knihy v školskom roku 2018/2019   obr.
159  Plán triednických hodín v školskom roku 2018/2019   obr.
160  Plán triednických hodín v školskom roku 2018/2019   obr.
161  Záznam o správaní pre triedneho učiteľa – 1. polrok (POCHVALY A PRIESTUPKY)   obr.
162  Záznam o správaní pre triedneho učiteľa – 2. polrok (POCHVALY A PRIESTUPKY)   obr.
163  Záznam o správaní pre triedneho učiteľa (POCHVALY A PRIESTUPKY)   obr.
164  Poučenie o BOZP za 1. polrok školského roku 2018/2019   obr.
165  Poučenie o BOZP za 2. polrok školského roku 2018/2019   obr.
166  Poučenie o BOZP pre školský rok 2018/2019   obr.
167  Poučenie o BOZP   obr.
168  Prezenčná listina triednych ZRŠ v školskom roku 2018/2019   obr.
169  Záznam o rokovaní triedneho učiteľa so zákonnými zástupcami žiaka   obr.
170  Záznam o konzultácii teoretického vyučovania s odborným výcvikom   obr.
171  Triedna samospráva, Triedny výbor ZR, Záznam o triednych zasadnutiach ZR   obr.
172  Prezenčná listina triednych ZRŠ v školskom roku 2018/2019   obr.
173  Záznam o vydaní učebníc   obr.
174  Záznam o vydaní učebníc a učebných pomôcok   obr.
175  Zasadací poriadok   obr.
176  Záznam o pohovoroch – písomnom styku s rodinou   obr.
177  Záznam o správaní žiakov   obr.
178  Záznamy z triednických hodín   obr.
179  Klasifikačný hárok pre individuálne predmety   obr.