Vzory potlače na CD podľa vysokých škôl

Kvalita výslednej potlače

Banská Bystrica

Akadémia umení v Banskej Bystrici

 • Fakulta dramatických umení
 • Fakulta múzických umení
 • Fakulta výtvarných umení

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Ekonomická fakulta     CD     s logom
 • Filozofická fakulta     CD     s logom     La     Lb     Lc
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 • Fakulta prírodných vied     CD     s logom
 • Pedagogická fakulta     CD     s logom
 • Právnická fakulta     CD     s logom

Fakulta zdravotníctva SZU


Bratislava

Akadémia Policajného zboru v Bratislave   CD s logom

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n. o. (BISLA)

Ekonomická univerzita v Bratislave

 • Fakulta hospodárskej informatiky     CD     s logom
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu     CD     s logom
 • Národohospodárska fakulta     CD     s logom
 • Obchodná fakulta     CD     s logom
 • Podnikovohospodárska fakulta (so sídlom v Košiciach)

Paneurópska vysoká škola

 • Fakulta ekonómie a podnikania     CD     s logom
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta masmédií     CD     s logom
 • Fakulta práva     CD     s logom
 • Fakulta psychológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Fakulta architektúry      CD     s logom     La
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie     CD     s logom     La
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky     CD     s logom     La
 • Fakulta informatiky a informačných technológií     CD     s logom     La
 • Materiálovotechnologická fakulta (so sídlom v Trnave)     CD     s logom     La
 • Stavebná fakulta     CD     s logom     La
 • Strojnícka fakulta     CD     s logom     La

Slovenská zdravotnícka univerzita

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií     CD     s logom
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií      CD     s logom
 • Fakulta zdravotníctva (so sídlom v Banskej Bystrici)     CD      s logom

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Evanjelická bohoslovecká fakulta CD s logom La
 • Fakulta managementu CD s logom La
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky CD s logom La
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • Fakulta telesnej výchovy a športu CD s logom La
 • Farmaceutická fakulta CD s logom La
 • Filozofická fakulta CD s logom La
 • Jesseniova lekárska fakulta (so sídlom v Martine) CD s logom La
 • Lekárska fakulta CD s logom La
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola múzických umení

 • Divadelná fakulta
 • Filmová a televízna fakulta
 • Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava (Nové Zámky)

Dubnica nad Váhom

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom CD s logom

Komárno

Univerzita J. Selyeho

 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta reformovanej teológie

Košice

Technická univerzita v Košiciach

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta umení
 • Fakulta výrobných technológií (so sídlom v Prešove)
 • Hutnícka fakulta
 • Letecká fakulta
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 • Fakulta verejnej správy
 • Filozofická fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Martin

Jesseniova lekárska fakulta UK

Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 • Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
 • Technická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta

Nové Zámky

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava VŠ ZaSP sv. Alžbety

Prešov

Prešovská univerzita v Prešove

 • Fakulta humanitných vied
 • Fakulta manažmentu
 • Fakulta športu
 • Fakulta zdravotníctva
 • Filozofická fakulta
 • Gréckokatolická teologická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Sloviakia v Prešove


Ružomberok

Katolícka univerzita v Ružomberku

 • Fakulta zdravotníctva CD s logom
 • Filozofická fakulta CD s logom
 • Pedagogická fakulta CD s logom
 • Teologická fakulta CD s logom

Skalica

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Sládkovičovo

Vysoká škola v Sládkovičove

 • Fakulta práva Janka Jesenského
 • Fakulta sociálnych štúdií

Trenčín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 • Fakulta mechatroniky
 • Fakulta priemyselných technológií
 • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
 • Fakulta špeciálnej techniky
 • Fakulta zdravotníctva

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne


Trnava

Trnavská univerzita v Trnave

 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce CD s logom
 • Filozofická fakulta CD s logom
 • Pedagogická fakulta CD s logom
 • Právnická fakulta CD CDa s logom La
 • Teologická fakulta CD s logom

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Fakulta masmediálnej komunikácie
 • Fakulta prírodných vied
 • Filozofická fakulta
 • Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch

Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene

 • Drevárska fakulta
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky
 • Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky
 • Lesnícka fakulta

Žilina

Žilinská univerzita v Žiline

 • Elektrotechnická fakulta
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Fakulta špeciálneho inžinierstva
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

 • Filozofická fakulta CD s logom La

Brno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Divadelní fakulta CD s logom
Univerzita obrany
 • Fakulta ekonomiky a managementu

Nitra

                                    Súkromná stredná škola Animus CD s logom La